جیمز بالدوین

شاید ریشه سختی ما انسانها این باشد که همه زیباییِ زندگی مان را قربانی می کنیم. خودمان را زندانی توتم ها، تابوها، صلیب ها، خون قربانی کردن ها، مناره کلیساها، مساجد، نژادها، ارتش ها، پرچم ها و ملت ها می کنیم برای اینکه حقیقت مرگ را انکار کنیم، چیزی که تنها حقیقتی است که ما داریم.

– جیمز بالدوین – رمان نویس و نمایشنامه نویس آمریکایی

10730104_803910686339296_7170260448248971843_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.