اگر به من بگویند “به کتاب مقدس سوگند بخور

اگر به من بگویند “به کتاب مقدس سوگند بخور که حقیقت را بیان کنی و چیزی جز حقیقت را به زبان نیاوری تا خداوند یاری رسان تو باشد”… میگویم به اندازه کسانی که همان کتاب مقدس را نوشته اند راستگو خواهم بود، قبول است؟

(اشاره به مراسم سوگند خوردن به کتاب مقدس در دادگاه ها و کنایه به اینکه این کتاب ها افسانه های دروغین هستند و قسم راستگویی خوردن به کتاب های دروغ تناقضی آشکار است)

1492460_793011880762510_5819875031006206548_o

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi, Photos. Bookmark the permalink.