خرافات در قرآن

قسمت چهارم :

متن آیه قرآن :
و یونس از رسولان است. زمانى را که یونس به سوى کشتى پر (از جمعیت و بار) فرار کرد. و با آنها قرعه افکند مغلوب شد. ( یونس را به دریا افکندند ) و ماهى یونس را بلعید، در حالى که مستحق سرزنش بود و اگر او از تسبیح کنندگان نبود. تا روز قیامت در شکم ماهى مى ماند. یونس را (رهائى بخشیدیم ) در یک سرزمین خشک خالى از گیاه افکندیم در حالى که بیمار بود. و بوته کدویى بر او رویاندیم . ( قرآن .سوره صافات آیات 139 -146 )
مواردی که یونس را مورد تحدید قرار میداد:
آنزیزم های معده ماهی
نبود غذا
نبود اکسیژن
نبود نور خورشید

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.