خرافات در قرآن

قسمت سوم :

فرشتگان الله دارای بال هستند:
(از این نکنه صرف نظر میکنیم که بودن موجوداتی بدون اختیار و فقط برای پرستش و مدح گویی دور از اخلاق و دور از روحیات خالق بودن است و د رضمن خود این موجود خیالی و دور از منطق است)

الله برای خودش فرشتگانی را در نظر می‌گیرد که می‌توانند از زمین تا نزد او طی طریق کنند.
برخی از این فرشتگان نیز مخصوص خود الله هستند که حاملین عرش نام دارند.
برای الله غیر قابل هضم است که فرشتگانش بتوانند فاصله‌ی بین زمین تا آسمان هفتم را طی کنند در صورتیکه بال نداشته باشند؛ در مشاهدات الله از طبیعت، تمام پرندگان دارای بال هستند، لذا او نمی‌توانست که فرشتگان را بدون بال تصور کند. (نوعی نشر زمینی)

اما آیا بال فرشتگان مانند پرندگان است یا تفاوت دارد؟
الله این موضوع را در ابهام قرارمی‌دهد، آنجا که بیان می‌کند؛ بالهای فرشتگان دوگانه، سه گانه و یا چهاگانه هستند:

(فاطر/1) سپاس الله را كه پديدآورنده آسمان و زمين است، فرشتگان را كه داراى بالهاى دوگانه و سهگانه و چهارگانهاند پيامآورنده قرار داده است در آفرينش هر چه بخواهد مىافزايد زيرا الله بر هر چيزى تواناست.

ضمنا بال برای هر پرنده زمانی معنا پیدا می‌کند که هوا وجود داشته باشد، پس آسمان هفتم که عرش الله در آن قرار دارد باید نمی‌تواند خارج از جو زمین قرار داشته باشد وحتی اگر دارای هوا باشد باز فاصله زمین تا عرش بال بی مصرف است .

اگر گفته شود که بال فرشتگان چنین کارکردی ندارند؛ پس هدف الله از آفرینش بال برای آنها چیست؟
آیا الله کار بیهوده ای را انجام داده است؟

يکي از ياران پيامبر اسلام به نام عبدالله بن عباس مي گويد:
رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:
شب معراج وقتي مرا وارد بهشت کردند، نوري به صورتم برخورد.
به جبرئيل گفتم:« اين چه نوري بود؟ »
گفت:« اي محمد، اين نور خورشيد و ماه نبود. يکي از حوريه هاي علي بن ابي طالب عليه السلام از قصرش سرک کشيد! و به تو نگريست ! و خنديد ! و اين نور از دهانش خارج شد !!
اين حوريه در بهشت مي گردد و مي چرخد تا علي وارد بهشت شود.»
(بحارالانوار، جلد 39، صفحه 236، حديث 21 – کشف اليقين)

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.