آیا این عدالت الهی است ؟

قرآن. سوره آل عمران . آیه 6 :

« الله کسى است که شما را در رحم (مادران) آن گونه که مى خواهد تصویر مى کند»

صرف نظر از اینکه این آیه چقدر با علم ژنیک و طرح ژنوم انسان و وراثت از پدر و مادر منافات دارد !! مجددا با یکی دیگر از آیات تبعیض آمیز الله روبرو می شویم!

چرا الله بعضی از اشخاص را زیباتر از افراد دیگر می آفریند؟!!
چرا انسان در بدو خلقت خویش با اینچنین ناعدالتی مواجه می شود؟!!
همه ما میدانیم که صورت ظاهری تاثیر بسزایی در میزان اعتماد بنفس و همچنین نوع نگرش اطرافیان به فرد دارد، چرا الله نمیتواند همه را زیبا بیافریند، اگر انسان طرحی از الله در رحم مادر است و ربطی به ژنتیک ندارد چرا الله به همه فرصت زیبا بودن و در مرکز توجه بودن را نمیدهد؟
و اگر زیبایی تاثیری بر موقعیت اجتمائی فرد در جامعه ندارد چرا تمامی پیامبران و امامان زیبا توصیف شده اند؟
چرا در توصیف معصومین از صورت زشت امامی نقل نشده است؟ (در اینجا بحث سر این مطلب نیست که آیا واقعا توصیف واقعی هستن یا خیر)
آیا این عدالت الهی است ؟

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.