آمد و رفت

زکریای رازی آمد و رفت !

انیشتین آمد و رفت !

فروید آمد و رفت !

استیو جابز که به نوعی پدر تکنولوژی نوین بود هم آمد و رفت …. …

… … … … اما هنوز در همسایگی ما … … …

مادری اسپند دود میکند !

پدری گوسفند میکشد !

دختری طالع بینی میخواند که شوهرش باید متولد چه ماهی باشد !

پسری پشت ماشینش مینویسد: بیمه ی قمر بنی هاشم !

هنوز برای ازدواج استخاره میکنند !

هنوز مردی به همسرش به جرمِ کم حجابی !!!

تهمت فاحشه میزند ! توی چاه پول میریزند و نامه پست میکنند !

از کشتن یک بچه ۱۷ ساله ذوق میکنند !

و … عقب ماندگی زیر پوستِ ملت و کشور من است …!

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.