توماس جفرسون

« سخن گفتن از وجود غيرمادی سخن گفتن از هيچ است. گفتن اينکه روح آدمی، فرشتگان و خدا غيرمادی هستند، بدان معناست که هيچ اند. به عبارتی خدا يا فرشته يا روح و جود ندارد. من نمی توانم طور ديگری استدلال کنم … مگر اينکه به مغاک بی انتهای وهم و خيال فروغلتم. من متقاعد و کاملاً مشغول به امور موجود هستم، بی آنکه خود را با چيزهايی که ممکن است باشند، اما من هيچ شاهدی بر بودن شان ندارم، عذاب يا شکنجه دهم. »

542561_587233124624456_632554720_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi, Quotes. Bookmark the permalink.