پرفسور استفان هاوکینگ

متوجه شده ام که حتی افرادی که ادعا می کنند همه چیز از قبل مقدر شده است و ما نمیتوانیم هیچ کاری برای تغییر تقدیرمان کنیم، قبل از رد شدن از خیابان به دو طرف نگاه می کنند!

1601374_639145286143672_1327204513_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi, Quotes. Bookmark the permalink.