(تراوش های ذهنی) آموزه های دینی

١- می آموزد که اصول دین تحقیقی است، پس برچسب دین را از بدو تولد دریافت می کنی.

٢- می آموزد که خدا بخشاینده گناهان است، پس هر کاری که دلت می خواهد می کنی.

٣- می آموزد که ارزش هیچ چیز بالاتر از اعتقادات تو نیست، پس قانون گریز می شوی.

٤- می آموزد که شریعت بهتر از اخلاق است، پس دیگران را آزار می دهی.

٥- می آموزد که تو بهترینی، پس از دیگران متنفر می شوی.

٦- می آموزد که دنیا ارزشی ندارد، پس برای ساختن آن تلاش نمی کنی.

٧- می آموزد که جان ارزشی ندارد، پس به کشتن و کشته شدن افتخار می کنی.

٨- می آموزد که دزدی کار بدی است، پس به دنبال غنائیم می روی.

٩- می آموزد خدا فقط با توست، پس دیگران را نفی می کنی.

١٠- می آموزد با کودکان مهربان باشی، پس آنها را تفخیذ می کنی.

١١- می آموزد با زنها مهربان باشی، پس از هر طرف به کشتزار آنها وارد می شوی.

١٢- می آموزد که آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند، پس به زنان اسیر تجاوز می کنی.

١٣- می آموزد که انسانها با هم برابرند، پس تو خود را برابر تر می دانی.

١٤- می آموزد که حق با توست، پس نیازی به منطق نداری.

١٥- می آموزد که خدا زمان و مکان ندارد، پس به خانه اش در کعبه می روی.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.