بیخدایی، عقیده راسخ انسان اعصار آینده است.

یکی از نشانه‌های عشقِ حقیقی، آن است که به تو عشق ورزند بدونِ این‌که کاملن شایستگی‌اش را داشته‌باشی. اگر زنی به من بگوید عاشق توام چون روشن‌فکری، محترم هستی، برایم هدیه می‌خری و ظرف ها را هم خوب می‌شویی، مرا نااُمید کرده. چنین عشقی بیش‌تر عملی خودپسندانه به نظر می‌رسد. چه‌قدر دل‌پذیر است که بشنوی من دیوانه‌ی توام، هرچند که روشن‌فکر و محترم نباشی. حتا اگر دروغ‌گو، حرام‌زاده و خودبین باشی.»
آهستگی، میلان کوندرا

———–

تکاملی که برای میلیونها سال در عرصه حیات برقرار بوده است، برای هزاران سال در عرصه عقاید نیز امتداد داشته است.

جاندارانگاری (انيميسم) قبيله ای در انسان اولیه به چندخداباوری (پلی تئيسم) اديان يونانيان و روميان و اقوام باستانی اسکانديناوی منجر می شود و سپس تک خداباوری (مونوتئيسم) توحيدی که حاصل آن ادیان یهودی، مسیحی و اسلام است مطرح می گردد. تا امروز هم ادیانی بر پایه تکخداباوری در آمریکا و آفریقا (مثل مورمونیسم که معتقد به پیامبر زنده هستند) ظاهر شده اند، اما ناگزیر این تکامل بشریت را به بیخدایی می رساند.

بیخدایی، عقیده راسخ انسان اعصار آینده است.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.