استیو واینبرگ

« ديدگاه برخی از مردم در قبال خدا چنان وسيع و انعطاف پذير است که ناگزير هر جا خدا را بجويند، او را می يابند. می شنويم که می گويند “خدا غايت است”، يا “خدا سرشت پاک ماست”، يا “خدا همان کيهان است. البته “خدا” را هم می توانيم مثل بقيه ی واژگان، هر طور بخواهيم معنا کنيم. اگر بگوييد که “خدا انرژی است”، پس او را در يک تکه زغال سنگ هم می يابيد. » استیو واینبرگ – فیزیکدان بیخدا – برنده جایزه نوبل

37085_586477754699993_1286740473_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi, Quotes. Bookmark the permalink.