((بنجامين فرانكلين))

تنها راه برای تغییر جهان بهتر ، تغییر ذهن مردم است. همانطور که بیشتر و بیشتربرای مردم این واقعیت با بحث کردن آشکار می شود که “خدا” و “الله” کاملا خیالی و مجازی هستند ، جهان به مکانی بهتر تبدیل خواهد شد . و از طرفی مردمی که “دین” دار هستند باورهایشان مضحک، مضحک تر بنظر میرسند .در نهایت، دین یک فعالیت حاشیه ای و بی معنی خواهد شد .

دوستان درود بر شما که همه پست ها رو مطالعه کردید و تفکر کردید و دوستانی که پست ها رو ندیدن مطالعه کنید و من باور دارم پست یک تا صد برای از بین بردن خرافات و جایگزین کردن خرد کافی نیست اما شروع محکمی هست برای بیداری تا بدون ترس از اعتقاد های پوچ و تاریکی جهل به روشنایی خرد برسیم .

حرف حق بر شما تاثير خواهد گذاشت، حتي اگر آن را قبول نداشته باشيد.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi, Quotes. Bookmark the permalink.