نه من مسلمان نیستم

یک پرسش از مسلمانان شیعه ایران؛

اگر ایران از عربها شکست نمیخورد و دیـن زرتشتی در ایران ادامه
پیدا میکرد، همینک مقدسات شما چه بود که ما اجازه توهین به
آن نداشتیم؟!

اگر به زور شمشیر صفویان شیعه نمی شدید و سنی می ماندید
بازهم سخــــــن گفتن از امام ته چاهی توهین به مقدسات شما
حساب میشد؟!

و مهمتر اینکه؛
اگـر افشین به ایران خیانت نمیکرد و جنبش خــــــرم دینان که در
حال گسترش بود، در ایران همه گیر میشد، همینک دعوای بین
ما و شما چه بود؟!

گمان نمی کنی آنچه که به عنوان مقدسات به تو به ارث رسیده
است، ثابت نیست و قابل تغییر است؟

“اگر” های تاریخ اگر به واقعیت تبدیل میشد، امروز خودت را برای
مردن حسین تازی آماده نمیکردی! و به مـن هم فحش نمیدادی
که چرا به زندگی حسین تازی میپردازم!

نه من مسلمان نیستم

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.