اگر ایرانیها اتئیست بودند

1- ادارات دولتی ملزم بودن عکس داروین و برتراند راسل رو بزنن به دیواراشون.

2- نیروی انتظامی هر چند وقت یک بار خبر از دستگیری باندهای مذهبی زیرزمینی می داد و قرآن های کشف شده ازشون رو منهدم می کرد.

3- دختر پسرا قاچاقی جلسه های ختم انعام می گرفتن، تدابیر امنیتی شونم این جوری بود که کاری می کردن از بیرون به نظر بیاد تو ساختمون پارتیه.

4- کتابهای ریچارد داوکینز روی طاقچه ی همه خونه ها بود، البته کمتر کسی پیدا می شد که واقعاً خونده باشدشون.

5- رهبر ِ مملکت ادعا داشت که تکامل یافته ترین گونه ی بشری است.

حدیث ِ هفته: هیچ وقت قدرت ایرانی ها رو در ریدن به چیزی دست کم نگیر!

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Fun. Bookmark the permalink.