كاش بدانی مذهب چیست؟ 

اگر به تو بگویم مذهب همان امیال و آرزوهای انسان است كه توسط خودش ساخته شده چه میگویی؟
اگر بدانی هنوز راهی دراز در مقابل مذهب 8000 ساله داریم چه؟عقل و علم گرایی هنوز 400 سال است که پا گرفته است!
یحیی و یهودیت
مسیح و مسیحیت
بودا و دین بودا
امام زمان و اسلام
سوشیانت و زرتشت و…
همه چرا باید یكی را داشته باشند كه روزی برگردد؟
این چه وجه تمایزی در میان همه ادیان است؟

چرا باید به ما بگویند زندگی کن چون انسانی نه اینکه بگویند چون انسانی زندگی کن!؟

چرا در میان همه ادیان زن جنس دوم ، موجودی اغوا گر، موجودی قابل مقایسه با شیطان و وسوسه گر است؟

دیری است كه جوانان ما علم و جهان خارج را رها كرده اند و به قول معروف خود را از چاله به چاه میاندازند !
از اسلام به مسیحیت ، زرتشت و…
یكی از یكی دیگر خرافی تر و بدور از عقل تر
در یكی شراب خدا است و در دیگری آتش
در یكی باید وقتی سیلی میخوری بگویی بفرمایید ! این طرف را هم بزنید !
یكی باید آتش را تقدس كند
یكی باید از نیل تا فرات را داشته باشد تا چه…؟
تا خدا راضی باشد !!!!
خدایی که مانند انسان خشمگین میشود

مانند انسان رای میشود

خدایی که باید برایش قربانی کنی

اصل همین است همه برای خدا
خدایی که فقط به کام عده ای خاص خوش آمده و اگر همانان تو را نیز بکشند در راه خدا بوده !

خدایی كه معلوم نیست اگر وجود میداشت میخواست چه كند؟
از شما خواستم كه مطالعات بیشتری داشته باشید و بدانید مذاهب همگی ساخته خود جامعه ما هستند و بدانید زرتشت نیز آنی نیست كه فكرش را میكنید !
زرتشت فقط گفتار نیك و … نیست ! خرافات و افسانه بیداد میكند و بدان خدایی هم از این خرافات دفاع نمیكند ناقص است باید بدانی كه همانگونه كه اسلام دیه یك زن را كمتر از بیضه چپ یك مرد در نظر گرفته است و قرار است نهرهایی از شراب روان همیشه تو را سیراب كند و حوری هایی برای تو بوسه لب آنان 700 سال دنیا طول میكشد و تو را سیراب نمیكند!
همانی كه در تورات میگوید خدا با فلان پیامبر كشتی گرفت
همانی در مسیحیت میگوید شراب خون مسیح است
چرا نباید به به امری واقعی عقلی طبیعی و علمی دل نبندیم؟
مذاهب همگی بدور از عقل و دنیا گرایی هستند !
مذاهب همگی امری ساخته شده برای دفاع و مشروعیت به نظام سرمایه داری از اول پیدایش بشر بوده اند

کاشکی میدانستی اگر تو دعایی میکنی و اجابت میشود از طرف خدا نبوده بلکه همان امیال توست که خودت با فکر و نیرویت آن را جذب کردی و این یعنی خدا ! نه پیروی از دستوراتی که بیشتر به مشق پادگان شبیه است نه امور عینی و محسوس !

انسان گرایی و دل به اخلاقیات بستن كجا و دل به خدا و فرشته ی نا مریی كجا؟
در علم ” رویا” امری طبیعی و مادی است اما در نزد مذهب یكی از عوامل ورود به دنیایی است كه ما نفهمیدیم كجاست و یعنی چه؟
علم میگوید 4=2+2 و مذهب میگوید اگر خدا بخواهد میشود 5
كدام را دوست داری؟

چرا نباید به چیزی فراتر از این خرافات دل نبدیم و عمل نكنیم؟
توجه نكردن به خرافات دست انسان است !
عصر به دست گرفتن عوامل اقتصادی و کنترل درست آن برای رهایی انسان از ماشین شدن ! برای رهای انسان از روزمره شدن ! برای رهایی انسان از سنگسار و ظلم و وعده و وعید دنیایی بهتر در جایی که زمانی وجود ندارد!

هنگامی که انسانها از ظلم مادی و اقتصادی و طبقاتی رها شدند آنگاه بهشت بوجود می اید ! نه اینکه از نظر زرتشت زن حائض حق دیدن فرزندانش را هم ندارد تا خدا او را مورد رحمت قرار دهد زیرا امری شیطانی است !

نه اینکه پرستش خدایی خیالی مستلزم کلی قوانین و مراسم دست و پا گیر باشد !

اینكه بخواهی به خرافات زرتشت و آتش پرستی ( اتش قبله هست ) و فرشته فروردین و… دل ببندی به همان مثال است كه به حوری بهشتی اسلام دل ببندی! هر دو یك مشخصه دارند !
هردو معلوم نیست كجا هستند و چرا عقل و علم اشاره ای به آنان نمیكند؟ چرا فرقی با افسانه های باستان یونان ندارد؟

اما بدان !

هرچه باشی انسانی

آزادی… و کسی حق مداخله در افکار تو را ندارد اما به شرطی که افکار تو باعث غرور و تحقیر انسانی دیگر نشود ! حتی در دلت

آریا مهرگان

هیچ چیز و هیچ کس آنقدر مقدس نیست که نتوان آن را به طنز کشید..

منظور از اوردن نام زرتشت این هست که ما از زرتشت هم برای خودمان بت نسازیم و حتی آتئیست

خدا بزرگترین توهم تاریخ بشر

564835_266035516851467_1806683803_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.