اما اگر بپرسید دین فرزند شما چیست ؟

یکی گفته بود نمیشه آیه مثل قرعان آورد! بیا این یکی: «ای خرنفهمان ایمان آورنده؛ بهراسید از شب که تیره است و از روز که روشن است، سرهاتان را در ماتحت فرو کنید که خدواند بسیار بزرگ و عذاب دهنده است.»
اگر از پدر و مادر یک بچه شش ماهه بپرسید : پسر شما اصولگراست یا اصلاح طلب ؟ کمونیست است یا طرفدار سرمایه داری ؟ و آیا طرفدار حزب خاصی است ؟
به شما می خندند و می گویند او فقط شش ماهش است و باید بزرگ شود و خودش تصمیم بگیرد…
اما اگر بپرسید دین فرزند شما چیست ؟ سریعا پاسخ می دهند اسلام!
———————————————————————-
بله شما دینی را دارید که خانواده شما داشته اند.
شما متعصب به دین پدری خود هستید.
اگر در ایتالیا به دنیا می آمدید به احتمال زیاد مسیحی کاتولیک بودید.
اگر در ایران به دنیا آمده اید به احتمال زیاد مسلمان شیعه هستید.
اگر در عربستان به دنیا می آمدید به احتمال زیاد مسلمان سنی بودید.
اگر در هند به دنیا می آمدید به احتمال زیاد هندو و برهمایی بودید.
اگر در چین به دنیا می آمدید به احتمال زیاد بودایی بودید.

اما شما محکوم به پذیرش باورهای اجدادتان نیستید.
از شک کردن نترسید. شک آغاز خردگرایی است.
با شک کردن مجبور به تفکر می شوید.
آنگاه خرافات را کنار میزنید.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.