جهل و خرافات

بدبختانه، جهل و خرافات، چشم و گوش هم میهنان مسلمان ما را “کور” و “کر” کرده، و تعصب خشک دینی آن چنان در وجودشان لانه دمیده، که به آن ها اجازه تفکر و اندیشیدن به هیچ نظر مخالفی را نمی دهد. چرا که در آیین اسلام ،شک به آیات الله مساوی است با کفر و مورد غصب الله خونخوار مدینه واقع شدن. این کلک و حقه بازی که کسی نمی تواند و نباید در این آیات بی ربط و بی منطق، و دور از هرخرد و هر انسانیت شک کند، مردم رااز هرکنکاش و پرسش باز می دارد، و دکان داران دین چون به مانعی برخورد نمی کنند، و اعتراض و پرسشی در کار نیست، و فریاد مخالفتی از کسی بلند نمی شود، به توسعه این خرافات و تحمیر مردم، مانند وجود ۱۲ امام، معصوم بودن، و معجزات آنان، و وجود امام زمان گاهی در چاه نجف، گاهی در قم، به کلاه برداری و شیادی خود می پردازند،

جای بسی اندوه و تاسّف است که گروه زیادی از این خردباختگان، و مقلّدانی که کورکورانه از اسلام و دستوراتش پیروی می کنند، زنانند .

زنانی که در طول این هزار و چهارصد سال به آن ها بیشترین ظلم ها روا شده است، زن هایی که شخصیت اجتماعی شان با دستورات محمّد به لجن کشیده شده است و صرفا از آنان استفاده های ابزاری و جنسی می شود، و تنها به درد اطاق خواب می خورند، و با آن ها همانند برده های جنسی برخورد می کنند و الله مدینه به مردان اجازه ی هرگونه قصاوت و جنایتی را در حق زنان داده است. بازهم این زنان، از اسلام خشونت بار، و شکنجه گر طرفداری می کنند.

محمّد، علی، حسن، حسین و دیگر تازیان، همگی از جمله زنبارگان، و حرم سرا داران نامی تاریخ اسلام هستند، کسانی که سوای همخوابگی با زنان رسمی و صیغه ای خود، با تمامی کنیزان و کلفت های خویش نیز رابطه ی جنسی برقرار کرده اند.
آیا بانوان گرامی کشورمان، چگونه می توانند این همه توهین و تحقیر، و جسارت به خود را تحمل نمایند، و بازهم چشم بسته به دنبال این دین و دکان داران آن باشند ؟.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.