ادیان دنیا:

تائوئیسم: اتفاقات کیری رخ می دهند
هندوئیسم: این اتفاق کیری قبلا رخ داده است
اسلام: اگر اتفاق کیری رخ داد یک نفر را گروگان بگیر
بودیسم: وقتی اتفاق کیری ای رخ می دهد آیا واقعا اتفاق کیری ای رخ می دهد؟
(ها!ها! این دیگه چه فرقه ای هست!): اتفاقات کیری در روز شنبه رخ می دهند
پروتستانیسم: لگر من سخت تر کارکنم اتفاقات کیری رخ نمی دهند
کاتولیک: اگر اتفاق کیری ای رخ داد حق من بوده است
یهوه ویتنس(شاهد): تق! تق! “اتفاق کیری رخ می دهد”
یهودیت: چرا اتفاق کیری همیشه برای من رخ میده؟
هیر کریشنا: اتفاق کیری رخ می دهد، راما راما دینگ دانگ!
آتئیسم: اتفاق کیری در کار نییست
اونجلیست: اتفاقات کیری بیشتری بفرست
راستافاریانسم: بیاین این گه رو دود کنیم
ادیان دنیا:
تائوئیسم: اتفاقات کیری رخ می دهند
هندوئیسم: این اتفاق کیری قبلا رخ داده است
اسلام: اگر اتفاق کیری رخ داد یک نفر را گروگان بگیر
406729_333239260039550_1102020484_n

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.