پيشگاه خـداونـد

به پيشگاه خـداونـد بـنـده ای بـردنـد


که نامه ی عمل او تباه و درهم بـود

بگفت ازچه زابليس پيروی کـردی؟

بگـفـت پيروی او زعــهــد آدم بــود

بگفت بهر چه اينقد ر باده می خوردی؟

بگفت باده ی گلگون علاج هر غم بود

بگفت در پی زنهای هرزه می رفتی

بگفت بهر فقير ازدواج چون سم بود

بگفت سدّ هوس را به جهد نشکستی؟

بگفت آه ازاين سد که سخت محکم بود

بگفت ازچه نهادی به راه دزدی پای؟

بگفت خرج زياد ودرآمدم کم بود

بگفت به که ترا در جهنم اندازم

بگفت زندگيم بد تر از جهنم بود

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi. Bookmark the permalink.