خدا باوران

تمام تئیست ها (خدا باوران) خودشون اتئیست (خداناباور)هستند و خبر ندارند.این امر فقط بازی کلماته و کمی نکته سنجی.
فرق یک تئیست با اتئیست اینکه تئیست به جزئیات توجهی نداره و فقط یک تعریف ساده ارائه می ده اما اتئیست موشکاف و شکاکه.

کافیه ازیک تئیست این سوالو بپرسی.
-جهان از کجا اومده؟
-خدا ساختش.
-خدا از کجا اومده؟
-از هیچ جا.خودش بوده.

حالا از یک اتئیست همین سوال رو بپرسید.
-جهان از کجا اومده؟
-نظریه ای هست که می گه از هیچ.
-چطوری از هیچ؟
-ماده اولیه جهان قبل از انفجار بیگ بنگ به صورت فشرده و خیلی کوچک درون یک سیاه چاله بوده.قبل از انفجار بیگ بنگ پدیده ای به اسم زمان وجود نداشته و قتی زمان وجود نداشته پس چیزی به اسم بازه زمانی وجود نداشته,درکل زمانی برای تشکیل یک موجود(خدا)وجود نداشته.واکنش های خودبه خودی باعث انفجار بیگ بنگ و وسعت ماده اولیه جهان شده است.بعد از بیگ بنگ زمان به وجود آمد.
-ماده اولیه جهان از کجا اومده؟
-معلوم نیست اما می شود گفت از هیچ .ماده اولیه جهان از هیچ ,هستی پیدا کرده.راه زیادی برای کشف بیشتر درپیش داریم.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Articles, Farsi. Bookmark the permalink.