بیخدایی

63912_176716279025183_3226241_n

بیخدایی یا خداناباوری در یک معنای گسترده، رد اعتقاد به وجود خدایان است.بیخدایی به سادگی، بی اعتقادی به وجود هر نوع خداست. واژه آتئیسم در زبان انگلیسی از واژه یونانی تئوس مشتق شده‌است که به معنای بدون خدایان است.بی‌خدایان در برابر ادعاهای فراطبیعی به شکاکیت گرایش دارند. هرچند برخی بی‌خدایان فلسفه‌های سکولار ابداع کرده اند، ایدئولوژی یا مسلک فکری و رفتاری واحدی وجود ندارد که همه خداناباوران بر سر آن توافق داشته باشند.

About ashkan.gh

{UPDATED} I'm a MA graduate student from University of Westminster from Iran. here i will post all that goes through my mind, my thoughts, interesting articles and videos and other fun stuff. All the posts here are what i liked personally or find in other sources. Do not let yourself be deceived: great intellects are skeptical. Friedrich Nietzche
This entry was posted in Farsi and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s